Djidji NAÏT (Poésie kabyle) : Exil d'une jeunesse en agonie

Djidji.jpg
Djidji NAÏT. Photo volée et coloriée par : Tah'art.

 

par Djidji Nait, samedi 12 mai 2012, 17:55


Inig n temẓi yemmuten

Inɣel wegdud ɣef yillel

Am akken ineqqel wejrad ɣef yigran

Yessuɣ-d wegdud  s teɣri n wurfan

Gezmen-as iles s useffud yerɣan...

 

Yeɛya wegdud...yeɛya,

Seg wegdud s agdud 

D tikta n udabu t-yerẓan

Iɛemmed ad yuɣal,

D aksum aẓidan ara ččen iselman

Di tlemmast n yillel yerfan 

Illel Agerakal yuɣal d Awaɣzen

Ala yeggar kan, yugi ad yerwu

Uɛebbuḍ-ines ameqran

 

Fiḥel ma twehmem...

Ma yella nnan-asen: "tefɣem i yiberdan!"

Mi terkeb temẓi taflukt n lmut

Temẓi-nni yemmuten mi tekker ad tinig

Tenwa i wegdud ad tessiɣ tafsut 

Ad s-teṣfeḍ tebrek i lemri yerɣan 

I d-yettaran tafukt...

Iger azegzaw yuɣal d aberkan

La tettraḥ lmut, tuɣ-d akk iberdan

 

Iɣelli wegdud d tibandiwin

Negren yilmeẓyen...

...Negrent telmeẓyin 

Temẓi-nni ɣlayen, yuli-tt uwekkiw

Akked tzaɣriwin s ddaw tmedlin...

 

Ččet tura a wid yestufan,

A wid tt-yufan... 

A tarwa n izerman...

Ččuren ikufan,

Tarbut iseqqan, tegrem-as irebbi

Tḍeqrem iɣessan i tɣuggit n yiḍan,

Igezren temẓi...

Igezren igerdan...

Temẓi-nni tenɣam, teskufrem di ṭlam 

Tefkam-tt ad tqabel tiɣezza n wurfan

Ad tqabel icenga d lemwaji yerɣan 

S ifassen ilmawen....

Ikufan ččuren, ɣas ttseqqit kan 

Ttazut deg ikesman n wid meẓẓiyen...

 

I wacu-ten inagan, yettgallan ḥenten

Cqirriwen ussan ad ten-sxeraben

Ma d wid yettakren mazal la ceṭḥen

ɣef tfekwin n wid yemmuten

Arrac n tefsut, dayen nettuten

Ceḍḥen fell-asen wid nerra d itran

Wid-ak yettazun ula d iɣessan

 

Mi nesteqsa ɣef temẓi anida tterran

Ad aɣ-d-ssiwlen timucuha yeḥfan

Ad ttalsen tuẓda i wayen yeẓden

Ad ɣ-sedhuyen s wawal aẓidan

Ad ɛiwden asewwi i yiɣessan-nni ikerɛen yiḍan!

La qqaren: "tura dayen, ussan n wen ad ifen akk ussan

Ceḍḥet ad tettum iɣeblan n wen!"

Dɣa d cḍeḥ i d tujjya n wurfan?! I d ddwa i win yulwan?

 

Yeɛya wegdud, yeɛya deg wussan itezzin tenḍen

Yeṣber almi, ṣber-ines yugi ad yeṣber

Iwwet deg udem-is, yeṭṭef abrid-is, ireggel i wussan it-yeṭṭafaren

Yennejla ṣber...yeǧǧa-d deffir-s  timucuha yessagaden tissas

Yeǧǧa-d ɣer deffir isefra yessudnen layas 

Am nda fell-aɣ layas la yekkat

Yessa d afeṭaṭas am wedfel yal ass

Inig am waṭṭan, la yeneṭṭeḍ imdanen

Ittenfufud am tmes deg weksum-nsen

 

 Illel zegzawen yuɣal d tawwurt n trewla...yuɣal-aɣ d tagrawla!

Aɛebbuḍ-is d aẓekka n temẓi i tɣunfa lqaɛa 

D tawwurt n trewla seg yimi n lbaṭel yesbelɛen temẓi,

Tirga d usirem...

Ula d layas-nni yuyes, innejla  seg wulawen,

Yuza yal d lhemm s ujenwi n ssem...

 

D tarewla, d tarewla, d tarewla...i aɣ-yuɣalen d asefru...

 

Tarewla, tarewla, tarewla seg yir ulawen n wid ur nettḥulfu!!

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Babouchi 28/03/2015 10:20

kfen lehbab n tarwit
tesahnat teswit
newwi abrid i trewla

Babouchi 28/03/2015 17:44

Tarewla wwatmaten- iw
yal wa sanida yera , tagi mecc-i ttarewla

tah art 28/03/2015 12:58

Tanemirt a Babouchi ghaf usefru yagi.
Ar tufat.

Babouchi 28/03/2015 10:09

c'est pour notre patrimoine culturelle

Tahar HOURI © 2015 -  Hébergé par Overblog